1. Werknemer en werkgever kunnen met elkaar een overeenkomst aangaan met een gegarandeerd minimum aantal uren en een maximum aantal uren.
  2. Het minimum aantal uren per jaar is tenminste 200. Het maximumaantal uren per jaar is niet meer dan het minimum aantal vermeerderd met 500. Met dien verstande dat het maximum aantal uren op jaarbasis niet meer mag zijn dan gemiddeld 38 uur per week.
  3. Bij een overeenkomst met een gegarandeerd minimum aantal uren is de werkgever verplicht om werk aan te bieden voor tenminste het overeengekomen minimum aantal uren. De werknemer dient beschikbaar te zijn voor het verrichten van werkzaamheden én is verplicht tot het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden voor tenminste het overeengekomen minimum aantal uren.
  4. Indien tussen werkgever en werknemer een overeenkomst is afgesloten met een gegarandeerd minimum aantal uren per overeengekomen periode is de werkgever  gehouden het aantal overeengekomen uren uit te betalen. Indien tussen werkgever en werknemer een maximum aantal uren per overeengekomen periode is
    overeengekomen kan de werkgever het aantal werkuren in een dergelijke periode  niet zonder instemming van de werknemer overschrijden.
  5. Per dienst garandeert de werkgever de medewerker tenminste drie aaneengesloten arbeidsuren. Als een dienst korter is dan 3 uur, heeft de medewerker recht op salaris voor 3 uur.
  6. Voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een in het contract opgenomen gegarandeerd minimum aantal uren en een maximum aantal uren geldt, dat partijen voor de evenement gebonden functiegroepen in techniek en horeca maximaal 6 arbeidsovereenkomsten kunnen sluiten, die elkaar opvolgen met tussenpozen van niet meer dan 6 maanden, gedurende een periode van maximaal 48 maanden. Dit overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:668a lid 5 sub b BW. Op het moment dat, de tussenpozen inbegrepen, het maximaal aantal arbeidsovereenkomsten of deze 48 maanden worden overschreden, wordt de laatste arbeidsovereenkomst beschouwd als te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.