Arbeidsovereenkomst Een overeenkomst bedoeld in artikel 610 van het Burgerlijk Wetboek.
Arbeidstijd: De tussen werkgever en werknemer1 overeengekomen tijd, gedurende welke de werknemer arbeid verricht.
Dagelijkse rusttijd: Een aaneengesloten periode waarin tussen 2 diensten geen arbeid wordt ingepland en verricht.
Dienst: Een aaneengesloten tijdruimte (inclusief pauzetijd) waarin de arbeid in één specifieke functie wordt verricht en die gelegen is tussen twee door de wet voorgeschreven rusttijden.
Evenement gebonden functie: Een functie waarvan de werkzaamheden in merendeel in directe relatie staan met de uitvoering van concerten en andere evenementen die door de werkgever worden georganiseerd.
Feestdag: Een feestdag vangt aan om 00.00 uur en eindigt om 24.00 uur.
Feitelijk salaris: Het schaalsalaris vermeerderd met vaste toeslagen met uitzondering van vakantietoeslag.
Functie: Een coherent geheel van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden dat door de werkgever is toegekend aan de werknemer, zoals omschreven in de functieomschrijving bedoeld in artikel 8.3 van deze cao.
Gebroken dienst: Een dienst welke op last van de werkgever, bijvoorbeeld op basis van een vastgesteld rooster, wordt onderbroken voor de duur van 3 uur of meer.
Hoofdstandplaats: De plaats van tewerkstelling van de werknemer of indien sprake is van meer plaatsen van tewerkstelling de standplaats die door de werkgever als primair wordt aangewezen.
Jaarlijkse bruto arbeidsduur: Het aantal werkdagen in een kalenderjaar vermenigvuldigd met 7,6 uren.
Jaarlijkse netto arbeidsduur: De Jaarlijkse bruto arbeidsduur, verminderd met verlof als bedoeld in hoofdstuk E van deze cao.
Jaarurensysteem: Een geheel van afspraken waarbij de arbeidstijd van de werknemer is overeengekomen als één aantal uren per kalenderjaar terwijl het recht op salaris van die werknemer gelijkmatig is gespreid over het kalenderjaar.
Kalenderjaar: Een kalenderjaar omvat de periode van 1 januari tot en met 31 december van het zelfde jaar.
Minuren: Het negatieve verschil tussen het aantal gewerkte uren in het voorafgaande kalenderjaar en het aantal overeengekomen te werken uren in datzelfde kalenderjaar.
Nachtdienst: Een dienst waarin meer dan 1 uur wordt gewerkt tussen 0.00 uur ‘s nachts en 6.00 uur ’s ochtends.
Nevenbetrekking: Het verrichten van werkzaamheden elders in dienstbetrekking of voor eigen rekening.
Ondernemingsraad: De ondernemingsraad zoals bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden.
Oproepkracht: Een werknemer, waarvan in de arbeidsovereenkomst geen vast of minimum aantal te werken uren is vastgelegd.
Oproepovereenkomst: Voor de definitie van de oproepovereenkomst verwijzen we naar de wettelijke definitie zoals opgenomen in artikel 7:628a
lid 9 Burgerlijk Wetboek.
Oudejaarsavond: De oudejaarsavond begint op 31 december om 17.00 uur en eindigt op 31 december om 24.00 uur.
Overmacht: Een niet toerekenbare onmogelijkheid om een verplichting na te komen.
Partner: Een persoon met wie de werknemer een geregistreerde relatie heeft en met wie hij een gemeenschappelijke huishouding voert met het oogmerk om duurzaam samen te leven.
Pauze: Een aaneengesloten periode van tenminste 15 minuten waarmee de arbeid in een dienst wordt onderbroken.
Personeelsvertegenwoordiging: De personeelsvertegenwoordiging zoals bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden.
Plusuren: Het positieve verschil tussen het aantal gewerkte uren in het voorafgaande kalenderjaar en het aantal overeengekomen te werken uren in datzelfde kalenderjaar.
Rooster: Een variabel dienstenschema afwijkend van de regelmatige dagdiensten. In het rooster dienen tenminste worden opgenomen de dagen waarop wordt gewerkt en de verwachte eindtijden.
Salaris: In deze cao tekst kan met ‘salaris’ zowel het feitelijke salaris als het schaalsalaris worden bedoeld.
Schaalsalaris: Het salaris volgens bijlage 9 van deze cao.
Weekend: Een weekend begint op vrijdagavond 18.00 uur en duurt tot maandagochtend 06.00 uur.
Wekelijkse rusttijd: Een aaneengesloten periode van tenminste 36 uur per week, waarin de werknemer geen arbeid verricht.
Werkgever: Lid van de Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (WNPF).
Werknemer: Degene die een arbeidsovereenkomst met de werkgever heeft gesloten, uitgezonderd de eindverantwoordelijke directeur(en).
Zondag: Een zondag vangt aan om 00.00 uur en eindigt om 24.00 uur.

1Overal in de cao wordt gesproken over werknemer of het daaraan gekoppelde mannelijke voornaamwoord ‘zijn’. Expliciet wordt hier zowel ‘mannen’ als ‘vrouwen’ bedoeld.