1. De werknemer die deelneemt aan een levensloopregeling kan het gespaarde tegoed opnemen binnen de grenzen van de daarvoor geldende wettelijke bepalingen. Een verzoek tot verlof in het kader van de levensloopregeling dient door werknemer schriftelijk bij werkgever te worden ingediend.4
  2. Werkgever kan het verzoek van werknemer afwijzen indien het bedrijfsbelang dat noodzakelijk maakt. Werkgever is gehouden in overleg met werknemer te zoeken naar een alternatieve mogelijkheid voor de opname van het verlof. Werkgever deelt zijn besluit schriftelijk mee aan werknemer.

4 De instroom is per 1 januari 2012 komen te vervallen. Alleen mensen die een levensloop tegoed van €3.000 of meer hebben opgebouwd, kunnen de levensloopregeling voortzetten. Vooralsnog kan dit artikel gehandhaafd blijven ten behoeve van de werknemers die de regeling kunnen voortzetten.