1.  Een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 2.  In de arbeidsovereenkomst wordt, onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake,
  in ieder geval vermeld:

  1. de naam en het adres van de werkgever;
  2. de NAW-gegevens van de werknemer;
  3. de functie die door de werknemer zal worden vervuld;
  4. de salarisschaal, de indeling in deze schaal en het feitelijk aanvangssalaris;
  5. de duur van de overeenkomst ofwel de vermelding dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan;
  6. of sprake is van een evenement gebonden functie;
  7. de vorm van de overeenkomst en het hieraan verbonden te werken aantal uren op weekbasis;
  8. de plaats(en) van tewerkstelling en indien van toepassing de hoofdstandplaats van de werknemer;
  9. of sprake is van een verhuisplicht na de proeftijd;
  10. een proeftijd, indien overeengekomen;
  11. eventueel overeengekomen emolumenten;
  12. dat de cao van toepassing is;
  13. de van toepassing zijnde pensioenregeling.
 3. Werknemer ontvangt naast de overeenkomst een (digitaal) afschrift van de cao,
  inclusief bijlagen en functie- en taakomschrijving.