1. Indien werknemer werkzaamheden buiten de feitelijke vestigingsplaats verricht, is werknemer gerechtigd na toestemming van werkgever kosten van drankjes en maaltijden onderweg te declareren.
 2. Vergoeding van de gemaakte kosten geschiedt tegen verlegging van een deugdelijke rekening.
 3. Werknemer heeft bij een evenement gebonden dienst recht op een maaltijdvergoeding of -verstrekking:
  1. indien de diensttijd de tijdsperiode tussen 17.00 en 20.00 uur geheel omvat en
   minimaal 4 uur duurt, of indien de aaneengesloten arbeidstijd 9 uur of langer duurt;
  2. de door werknemer werkelijk gemaakte kosten van een maaltijd worden
   vergoed tot maximaal € 10,00;
  3. voor de onderneming met een restaurant of cateringservice geldt dat werkgever
   met de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of algemene
   personeelsvergadering aanvullende afspraken kan maken over gebruik van deze
   voorzieningen zonder af te wijken van bovenstaande punten a. en b. van dit lid.
 4. Werknemer heeft bij een evenement gebonden dienst recht op een gezond tussendoortje (bijvoorbeeld een broodje) indien het middernachtelijk uur (24.00) binnen de dienst valt en de duur van de dienst minimaal 6 uur is.
 5. Overige door werknemer te maken kosten die rechtstreeks verband houden met de uitoefening van zijn functie en die door of vanwege werkgever zijn geaccordeerd en die krachtens de fiscale regelgeving op declaratiebasis kunnen worden vergoed, zullen worden vergoed tegen overlegging van een behoorlijke rekening, betalingsbewijs of andere bescheiden onder vermelding van BTW.