1. De cao is aangegaan voor een periode van één jaar, ingaande 1 januari 2021 en eindigend 31 december 2021. De cao loopt van rechtswege af.
  2. Indien na afloop van de cao niet een nieuwe cao is afgesloten verplicht de werkgever zich de van rechtswege afgelopen cao nog tenminste 12 maanden toe te passen.
  3. Indien partijen tussentijds overeenstemming bereiken over wijzigingen in de cao kan de gewijzigde cao worden toegepast.