1. Werknemer die tijdelijk een functie waarneemt, die hoger is ingedeeld dan zijn eigen functie, blijft ingedeeld in het functieniveau en de salarisschaal die met zijn eigen functie overeenkomen. Als de tijdelijke waarneming een volledige vervanging betreft, zowel naar omvang als naar inhoud, en tenminste een maand geduurd heeft, ontvangt werknemer een toeslag. Deze toeslag is gelijk aan het verschil tussen het schaalsalaris van  werknemer en het schaalsalaris dat hij zou ontvangen als hij zou zijn bevorderd naar de waargenomen functie. Bij gedeeltelijke vervanging is de toeslag naar rato.
 2. Deze toeslag wordt niet toegekend aan werknemer:
  1. als bij de indeling van zijn functie het eventueel waarnemen van een hogere
   functie reeds expliciet is omschreven en onderdeel uitmaakt van de waardering
   van zijn functie;
  2. als werknemer een persoonlijke toeslag geniet omdat hij in functie is
   teruggetreden. Indien de toeslag voor de waarneming groter is dan de toeslag
   voor het terugtreden, zal de daadwerkelijke toeslag het verschil zijn tussen de
   toeslag voor het waarnemen en de toeslag voor het terugtreden.