1. Werkgever kan werknemer voorschrijven deel te nemen aan functie en inzetbaarheid (employability) gerelateerde opleidingsactiviteiten, indien deze redelijkerwijs en rekening  houdend met zijn persoonlijkheid en omstandigheden kunnen worden opgedragen. Werknemer heeft in geval van voorgeschreven opleidingsactiviteiten recht op studieverlof met behoud van salaris. Werkgever vergoedt volledig de kosten van opleidingen die werkgever in het belang van de functie noodzakelijk acht. Daarnaast  komen in aanmerking de kosten voor examengelden en de reis- en verblijfskosten  op basis van openbaar vervoer tweede klasse. De omvang van een opleidingsdag is gedefinieerd in artikel 18.2.
  2. Werkgever kan in overleg met werknemer (een deel van) de kosten vergoeden als dit in het belang is van de loopbaanontwikkeling van werknemer. In overleg kan de verdeling tussen studie- en werktijd bepaald worden. Voor zover deze opleiding meer uren in beslag neemt dan het saldo van het aantal verlofuren in enig  kalenderjaar, kan werkgever (op verzoek van werknemer) besluiten werknemer extra verlofrechten toe te kennen.
  3. Werknemer zal 100% van de uitbetaalde vergoeding voor onder lid 2 genoemde studiekosten aan werkgever terugbetalen indien werknemer het dienstverband binnen 1 jaar na beëindiging van de opleiding op eigen initiatief opzegt en 50% indien werknemer tussen het eerste en het tweede jaar na beëindiging van de opleiding het bedrijf op eigen initiatief verlaat. Als peildatum wordt van de laatste dag van het dienstverband uitgegaan.
    Bij tussentijdse beëindiging van een studie zonder toestemming van werkgever, is
    werknemer verplicht om alle door werkgever betaalde studiekosten terug te betalen.

Tanned, Buff and Ready to Pose, Gaza Bodybuilders Feel Weight of Blockade (Published 2022) primo enanthate ‘popeye’ bodybuilder has 3lb of dead muscle removed by surgeons