1. In 2021 gaan Kunstenbond en WNPF in overleg over het herwaarderen van de criteria Fysieke belasting en Onregelmatigheid. Deze herwaardering zouals gevolg kunnen hebben dat bepaalde functies in een hogere schaal terechtkomen. Een externe adviseur wordt hiervoor in de arm genomen.
 2. Kunstenbond heeft aangegeven dat er zorgvuldiger moet worden omgegaan met flexibele contracten. Dergelijke contracten geven veel onzekerheid bij werknemers. Werknemers lopen het risico op onvoldoende werk en inkomen terwijl de vaste lasten en verplichtingen gewoon doorlopen. Dat is de reden waarom de WNPF zich gaat inspannen gedurende de looptijd van deze cao de kennis bij werkgevers te vergroten over het gebruik van oproepovereenkomsten. Daarbij zal tevens aangegeven worden dat het wenselijk is werknemers meer zekerheid te bieden hetgeen mogelijk moet zijnbinnen de bestaande regelgeving.
 3. WNPF gaat zich in 2021 inspannen om bij werkgevers de kennis te vergroten over het gebruiken van oproepovereenkomsten. Te denken valt aan vier vormen van een oproepovereenkomst en welke rechten een medewerker heeft en welke verplichtingen een werkgever aangaande de:
  • voorovereenkomst;
  • min/max-overeenkomst;
  • 0-urencontracten;
  • gemiddeld aantal uren per week; maar ook
  • de aanbiedingsverplichting uit de Wet arbeidsmarkt in balans;
  • rechtsvermoeden op arbeid en het verschil met de aanbiedingsverplichting van de Wab;
  • voor- en nadelen payroll en uitzenden;
 4. WNPF gaat inventariseren welke vormen van personeelsvertegenwoordiging bestaan bij de leden. De contactpersonen worden in kaart gebracht en (na toestemming) gedeeld met de Kunstenbond. Het doel hiervan is de betrokkenheid vergroten van de Kunstenbond bij medewerkers en andersom.
 5. Kunstenbond en WNPF gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het per 1 januari 2022 aansluiten bij een sociaal fonds voor opleiding en scholing.
 6. Er is een cao-artikel gereed waarin de werking van en afspraken over de jaarurensystematiek is geregeld. Over de details van dit artikel moet nogovereenstemming worden bereikt. In 2021 wordt werkgevers de mogelijkheid gegeven ermee te werken om zodoende kinderziektes aan het licht te brengen.
  Partijen streven ernaar om op 1 januari 2022 de jaarurensystematiek in te voeren ervan uitgaande dat we overeenstemming hebben bereikt over de details.
 7. In 2021 gaat de WNPF onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor onze sector om gebruik te maken van landelijke regelingen die vervroegd uittreden voor zware beroepen mogelijk maken.