1. Bevoegdheid
  1. Geschillen als bedoeld in artikel 4.1.a van de cao moeten, voordat deze aan de burgerlijke rechter kunnen worden onderworpen, voor advies worden voorgelegd aan de cao-commissie.
  2. De cao-commissie kan zich onbevoegd verklaren advies te geven in het geschil.
 1. Aanhangig maken geschillen
  1. Geschillen worden aanhangig gemaakt door een schriftelijk en gemotiveerd verzoek bij de cao-commissie in te dienen om over het geschil een advies uit te brengen.
  2. Geschillen moeten uiterlijk binnen 6 weken na hun ontstaan bij de cao-commissie aanhangig zijn gemaakt. De cao-commissie is bevoegd, indien zij hiertoe termen aanwezig acht, ook over niet tijdig aanhangig gemaakte geschillen advies uit te brengen.
 1. Behandeling
  1. De cao-commissie bepaalt de plaats waar het geschil zal worden behandeld.
  2. De vergaderingen van de cao-commissie zijn niet openbaar.
  3. De cao-commissie past het principe van hoor en wederhoor toe.
  4. De partijen in het geschil worden op gelijke voet behandeld. De cao-commissie geeft elke partij in het geschil de gelegenheid voor haar rechten op te komen en haar stellingen naar voren te brengen.
  5. De cao-commissie brengt geen advies uit in het geschil alvorens partijen in het geschil een toelichting op hun stellingen hebben gegeven of althans in de gelegenheid zijn gesteld om een dergelijke toelichting te geven.
  6. Partijen in het geschil kunnen zich ter vergadering van de cao-commissie doen vergezellen, doen bijstaan en doen vertegenwoordigen door een gemachtigde.
  7. Partijen in het geschil worden ten minste een week voor de behandeling schriftelijk geïnformeerd over de datum en plaats waarop de cao-commissie het geschil zal behandelen.
  8. Een werkgever is verplicht een werknemer die door de cao-commissie als partij in het geschil is  opgeroepen, voldoende vrije tijd te geven om aan de oproep gehoor te geven.
  9. De cao-commissie is vrij in de wijze van de behandeling van het geschil mits zij de bepalingen van dit reglement in acht neemt.
  10. De cao-commissie kan een partij in het geschil toestaan om getuigen of deskundigen voor te brengen. De cao-commissie is zelf ook bevoegd getuigen of deskundigen op te roepen.
  11. De cao-commissie is bevoegd de overlegging van bewijsstukken te vragen.
 1. Besluitvorming
  1. De cao-commissie beslist conform artikel 4.4 van de cao.
  2. Indien bij het vaststellen van het advies de stemmen staken, zal nogmaals een stemming worden gehouden. De zaak wordt geacht onbeslist te zijn als de stemmen dan weer staken.
  3. Het advies wordt door de cao-commissie op schrift gesteld en door de voorzitter en secretaris ondertekend.
  4. Het advies wordt binnen dertig dagen nadat de beslissing daarover tot stand is gekomen aan de partijen in het geschil of aan hun gemachtigden toegezonden.
  5. Een lid of een fungerend plaatsvervangend lid van de cao-commissie mag niet aan de beraadslagingen over het geschil deelnemen als hij direct betrokken of belanghebbende is bij het geschil.