Individuele Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met vaste/gemiddelde arbeidsduur per week)

De ondergetekenden,

………………………………………….(naam onderneming),
gevestigd te………………………………….. (straat+huisnummer+plaatsnaam)
hierna te noemen “werkgever”
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door …………………………………, enerzijds;

en

……………………………………………(naam werknemer)
wonende te …………, adres………………………………..
geboren op …………………….
hierna te noemen “werknemer”, anderzijds;

verklaren hierbij een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende voorwaarden:

Artikel 1. Aanvang, duur en beëindiging

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met ingang van………… voor onbepaalde tijd.

Artikel 2. Functie

De werknemer treedt bij werkgever in dienst in de functie van ……………………
De functie heeft een omvang van (gemiddeld)…..uren per week.
(Indien van toepassing: Deze functie is in termen van de cao Nederlandse Poppodia en –Festivals een evenementgebonden functie.)

Artikel 3. Beschikbaarheid en inzetbaarheid (indien van toepassing)

Zoals is Artikel 6.4 van de cao-NPF beschreven vloeit uit de aard van de aangesloten ondernemingen die onder de werkingssfeer van de cao vallen voort dat werkzaamheden ook ’s avonds, ’s nachts, in het weekend en op feestdagen kunnen worden verricht.
De werknemer is verplicht voornoemde werkzaamheden uit te voeren, ongeacht het tijdstip, waarop de werkzaamheden dienen plaats te vinden met inachtneming van de voorschriften met betrekking tot de arbeidstijden als bedoeld in artikel 18 tot en met 22 (18, 19, 20, 21, 22) van de cao-NPF voor <… percentage > van het in Artikel 2 van deze arbeidsovereenkomst overeengekomen aantal uren per week.

Artikel 4. Plaats van tewerkstelling

De functie wordt uitgeoefend in de vestiging(en) van werkgever te………………..

Artikel 5. Honorering

5.1
Het salaris van werknemer bedraagt …………. bruto per maand bij ….. uren per week.
conform salarisschaal ……. van deze cao.

5.2

Werknemer heeft recht op een vakantietoeslag van 8% over het in het vakantietoeslagjaar bij de werkgever verdiende salaris. Bij tussentijdse in- of uitdiensttreding wordt de vakantietoeslag naar evenredigheid berekend. Het vakantietoeslagjaar loopt van …. tot en met ….

Artikel 6. Proeftijd

Werkgever en werknemer komen een proeftijd overeen van één/twee maand(en).
(Zie artikel 14 van de cao voor bepaling lengte proeftijd)

Artikel 7. Verhuisplicht (indien van toepassing)

Ten behoeve van de uitoefening van zijn functie is de werknemer verplicht te verhuizen.

Artikel 8. Emolumenten (Indien van toepassing)

(indien sprake is van emolumenten worden deze hier omschreven).

Artikel 9. Toepassing cao

De CAO Nederlandse Poppodia en -Festivals is van toepassing.
Werknemer verklaart een exemplaar van deze cao te hebben ontvangen.

Artikel 10 – Pensioen

De werknemer neemt deel aan de pensioenregeling <…> (middelloon/ eindloon/etc.)) van het Pensioenfonds <…> Een afschrift van deze pensioenregeling is bijgevoegd. De werknemer verklaart voornoemde te aanvaarden.

Artikel 11. Nevenwerkzaamheden

Bij aanvang van deze arbeidsovereenkomst oefent de werknemer nevenwerkzaamheden die gemiddeld … uur per week bedragen.

Artikel 12. Bijzondere voorwaarden

Bij deze arbeidsovereenkomst gelden de volgende bijzondere voorwaarden:

……….

De werknemer ontvangt een functie- en taakomschrijving.
Aldus overeengekomen en opgemaakt in tweevoud op …………………..

……………………………. …………………………

(werkgever) (werknemer)

Individuele Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (met vaste/gemiddelde arbeidsduur per week)

De ondergetekenden,

…………………………………………. (naam onderneming),
gevestigd te………………………………….. (straat+huisnummer+plaatsnaam)
hierna te noemen “werkgever”
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door …………………………………, enerzijds;

en

……………………………………………(naam werknemer)
wonende te …………, adres………………………………..
geboren op …………………….
hierna te noemen “werknemer”, anderzijds;

verklaren hierbij een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende voorwaarden:

Artikel 1. Aanvang, duur en beëindiging

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met ingang van ………………voor bepaalde tijd voor een periode van ……………………………………
De arbeidsovereenkomst eindigt op ………….. van rechtswege zonder dat nadere opzegging is vereist.

Artikel 2. Functie

De werknemer treedt bij werkgever in dienst in de functie van ……………………
De functie heeft een omvang van (gemiddeld)……uren per week.
(Indien van toepassing: Deze functie is in termen van de cao Nederlandse Poppodia en -Festivals een evenementgebonden functie.)

Artikel 2A. Ziekte na beëindiging dienstverband

De werknemer is gehouden om, indien hij ziek uit dienst gaat of binnen een periode van vier weken na einde dienstverband ziek wordt, het in Artikel 45 A gestelde jegens de werkgever, na te komen voor zolang als die ziekte of arbeidsongeschiktheid (geheel of gedeeltelijk) duurt, waarbij een onderbreking van vier weken of minder als een aangesloten periode van ziekte/ arbeidsongeschiktheid wordt beschouw.

Artikel 3, Beschikbaarheid en inzetbaarheid (indien van toepassing)

Zoals is Artikel 6.4 van de cao-NPF beschreven vloeit uit de aard van de aangesloten ondernemingen die onder de werkingssfeer van de cao vallen voort dat werkzaamheden ook ’s avonds, ’s nachts, in het weekend en op feestdagen kunnen worden verricht.

De werknemer is verplicht voornoemde werkzaamheden uit te voeren, ongeacht het tijdstip, waarop de werkzaamheden dienen plaats te vinden met inachtneming van de voorschriften met betrekking tot de arbeidstijden als bedoeld in artikel 18 tot en met 22 (18, 19, 20, 21, 22) van de cao-NPF voor <… percentage > van het in Artikel 2 van deze arbeidsovereenkomst overeengekomen aantal uren per week.

Artikel 4. Plaats van tewerkstelling

De functie wordt uitgeoefend in de vestiging(en) van werkgever te………………..

Artikel 5. Honorering

5.1

Het salaris van werknemer bedraagt …………. bruto per maand bij ….. uren per week. (Indien vastgesteld: conform salarisschaal ……. van de cao.)

5.2

Werknemer heeft recht op een vakantietoeslag van 8% over het in het vakantietoeslagjaar bij de werkgever verdiende salaris. Bij tussentijdse in- of uitdiensttreding wordt de vakantietoeslag naar evenredigheid berekend. Het vakantietoeslagjaar loopt van …. tot en met ….

Artikel 6. Proeftijd

Werkgever en werknemer komen een proeftijd overeen van één/twee maand(en).
(Zie artikel 14 van de cao voor bepaling lengte proeftijd.)

Artikel 7.Verhuisplicht (Indien van toepassing)

(indien van toepassing) Ten behoeve van de uitoefening van zijn functie is de werknemer verplicht te verhuizen.

Artikel 8. Emolumenten (Indien van toepassing)

(indien sprake is van emolumenten worden deze hier omschreven).

Artikel 9. Toepassing cao

De cao Nederlandse Poppodia en –Festivals is van toepassing.

Werknemer verklaart een exemplaar van deze cao te hebben ontvangen.

Artikel 10 – Pensioen

De werknemer neemt deel aan de pensioenregeling <…> (middelloon/ eindloon/etc.)) van het Pensioenfonds <…> Een afschrift van deze pensioenregeling is bijgevoegd. De werknemer verklaart voornoemde te aanvaarden.

Artikel 11. Nevenwerkzaamheden

Bij aanvang van deze arbeidsovereenkomst oefent de werknemer nevenwerkzaamheden die gemiddeld … uur per week bedragen.

Artikel 12. Bijzondere voorwaarden

Bij deze arbeidsovereenkomst gelden de volgende bijzondere voorwaarden:

……….

De werknemer ontvangt een functie- en taakomschrijving.

Aldus overeengekomen en opgemaakt in tweevoud op …………………..

……………………………. ………………………….

(werkgever) (werknemer)

Min/max-overeenkomst voor bepaalde tijd

De ondergetekenden,

…………………………………………. (naam onderneming),
gevestigd te………………………………….. (straat+huisnummer+plaatsnaam)
hierna te noemen “werkgever”
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door …………………………………, enerzijds;

en

……………………………………………(naam werknemer)
wonende te …………, adres………………………………..
geboren op …………………….
hierna te noemen “werknemer”, anderzijds;

verklaren hierbij een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende voorwaarden:

Artikel 1. Min-max-overeenkomst

De werkgever verklaart dat hij op enig moment behoefte zou kunnen hebben aan door werknemer te verrichten arbeid, met het oog op in de onderneming te verrichten werkzaamheden. Daarbij is het aan de werkgever te bepalen of zich werkzaamheden voordoen die rechtvaardigen een beroep op de arbeid van werknemer te doen.

Werkgever verbindt zich, indien werkzaamheden als bovengenoemd aanwezig zijn, het verrichten daarvan aan werknemer aan te bieden. Werknemer verbindt zich in beginsel de werkzaamheden – na daartoe te zijn opgeroepen – te verrichten.

Artikel 2. Aanvang, duur en beëindiging

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met ingang van ………………voor bepaalde tijd voor een periode van …………………………………… De arbeidsovereenkomst eindigt op ………….. van rechtswege zonder dat nadere opzegging is vereist.
De overeenkomst voorziet in een gegarandeerd minimum aantal uren van …. per jaar. Maximaal kan het aantal uren dat de werknemer wordt opgeroepen ………….. uur per jaar bedragen. (zie artikel 12 cao voor bepalingen omtrent dit contract)

Artikel 2A. Ziekte na beëindiging dienstverband

De werknemer is gehouden om, indien hij ziek uit dienst gaat of binnen een periode van vier weken na einde dienstverband ziek wordt, het in Artikel 45 A gestelde jegens de werkgever, na te komen voor zolang als die ziekte of arbeidsongeschiktheid (geheel of gedeeltelijk) duurt, waarbij een onderbreking van vier weken of minder als een aangesloten periode van ziekte/ arbeidsongeschiktheid wordt beschouw.

Artikel 3. Beschikbaarheid en inzetbaarheid (indien van toepassing)

Zoals is Artikel 6.4 van de cao-NPF beschreven vloeit uit de aard van de aangesloten ondernemingen die onder de werkingssfeer van de cao vallen voort dat werkzaamheden ook ’s avonds, ’s nachts, in het weekend en op feestdagen kunnen worden verricht.
De werknemer is verplicht voornoemde werkzaamheden uit te voeren, ongeacht het tijdstip, waarop de werkzaamheden dienen plaats te vinden met inachtneming van de voorschriften met betrekking tot de arbeidstijden als bedoeld in artikel 18 tot en met 22 (18, 19, 20, 21, 22) van de cao-NPF.

Artikel 4. Functie

De werknemer treedt bij werkgever in dienst in de functie van ……………………
(Indien van toepassing: Deze functie is in termen van de cao Nederlandse Poppodia en -Festivals een evenementgebonden functie.)

Artikel 5. Plaats van tewerkstelling

De functie wordt uitgeoefend in de vestiging(en) van werkgever te………………..

Artikel 6. Honorering

6.1

Het salaris van werknemer bedraagt …………. bruto per uur, exclusief vakantieuren.
(Indien vastgesteld: conform salarisschaal ……. van de cao.)

6.2

Werknemer heeft recht op een vakantietoeslag van 8% over het in het vakantietoeslagjaar bij de werkgever verdiende salaris. Bij tussentijdse in- of uitdiensttreding wordt de vakantietoeslag naar evenredigheid berekend. Het vakantietoeslagjaar loopt van …. tot en met ….

Artikel 7. Proeftijd

Werkgever en werknemer komen een proeftijd overeen van één/twee maand(en)
(Zie artikel 14 van de cao voor bepaling lengte proeftijd.)

Artikel 8. Vakantie

Gedurende de looptijd van deze overeenkomst heeft de werknemer recht op 0,0957uur betaalde vakantie per gewerkt uur. De opgebouwde vakantierechten worden expliciet gereserveerd en uitgekeerd9.

Artikel 9. Emolumenten (Indien van toepassing)

(indien sprake is van emolumenten worden deze hier omschreven).

Artikel 10. Toepassing cao

De cao Nederlandse Poppodia en –Festivals is van toepassing.
Werknemer verklaart een exemplaar van deze cao te hebben ontvangen.

Artikel 11. Pensioen

De werknemer neemt deel aan de pensioenregeling <…> (middelloon/eindloon/etc.) van het Pensioenfonds <…> Een afschrift van deze pensioenregeling is bijgevoegd. De werknemer verklaart voornoemde te aanvaarden.

Artikel 12. Nevenwerkzaamheden

Bij aanvang van deze arbeidsovereenkomst oefent de werknemer nevenwerkzaamheden die gemiddeld … uur per week bedragen.

Artikel 13. Bijzondere voorwaarden

Bij deze arbeidsovereenkomst gelden de volgende bijzondere voorwaarden:

……….

De werknemer ontvangt een functie- en taakomschrijving.

Aldus overeengekomen en opgemaakt in tweevoud op …………………..

……………………………. ………………………….

(werkgever) (werknemer)

Individueel 0-urencontract

De ondergetekenden,

…………………………………………. (naam onderneming),
gevestigd te………………………………….. (straat+huisnummer+plaatsnaam)
hierna te noemen “werkgever”
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door …………………………………, enerzijds;

en

……………………………………………(naam werknemer)
wonende te …………, adres………………………………..
geboren op …………………….
hierna te noemen “werknemer”, anderzijds;

verklaren hierbij een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende voorwaarden:

Artikel 1. Oproepovereenkomst

De werkgever verklaart dat hij op enig moment behoefte zou kunnen hebben aan door werknemer te verrichten arbeid, met het oog op in de onderneming te verrichten werkzaamheden. Daarbij is het aan de werkgever te bepalen of zich werkzaamheden voordoen die rechtvaardigen een beroep op de arbeid van werknemer te doen. De werknemer is niet verplicht gehoor te geven aan de oproep.

Artikel 2. Aanvang, duur en beëindiging

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met ingang van ………………voor bepaalde tijd voor een periode van ……………………………………
De arbeidsovereenkomst eindigt op ………….. van rechtswege zonder dat nadere opzegging is vereist.

Artikel 2A. Ziekte na beëindiging dienstverband

De werknemer is gehouden om, indien hij ziek uit dienst gaat of binnen een periode van vier weken na einde dienstverband ziek wordt, het in Artikel 45 A gestelde jegens de werkgever, na te komen voor zolang als die ziekte of arbeidsongeschiktheid (geheel of gedeeltelijk) duurt, waarbij een onderbreking van vier weken of minder als een aangesloten periode van ziekte/ arbeidsongeschiktheid wordt beschouw.

Artikel 3. Functie

De werknemer treedt bij werkgever in dienst in de functie van ……………………|
(Indien van toepassing: Deze functie is in termen van de cao Nederlandse Poppodia en – Festivals een evenementgebonden functie).

Indien de werknemer gehoor geeft aan de oproep is hij verplicht voornoemde werkzaamheden uit te voeren, ongeacht het tijdstip, waarop de werkzaamheden dienen plaats te vinden met inachtneming van de voorschriften met betrekking tot de arbeidstijden als bedoeld in artikel 18 tot en met 22 (18, 19, 20, 21, 22) van de cao-NPF.

Artikel 4. Plaats van tewerkstelling

De functie wordt uitgeoefend in de vestiging(en) van werkgever te………………..

Artikel 5. Honorering

5.1

Het salaris van werknemer bedraagt …………. bruto per uur. (Indien vastgesteld: conform salarisschaal ……. van de cao), exclusief betaalde vakantie. In afwijking van het bepaalde in artikel 628 van het Burgerlijk Wetboek is werkgever geen salaris verschuldigd gedurende de tijd dat geen werk zoals bedoeld in artikel 1 voorhanden is.

5.2

Werknemer heeft recht op een vakantietoeslag van 8% over het in het vakantietoeslagjaar bij de werkgever verdiende salaris. Bij tussentijdse in- of uitdiensttreding wordt de vakantietoeslag naar evenredigheid berekend. Het vakantietoeslagjaar loopt van …. tot en met ….

Artikel 6. Proeftijd

Werkgever en werknemer komen een proeftijd overeen van één/twee maand(en).
(Zie artikel 14 van de cao voor bepaling lengte proeftijd.)

Artikel 7. Vakantie

Gedurende de looptijd van deze overeenkomst heeft de werknemer recht op 0,0957 uur vakantie per gewerkt uur. De opgebouwde vakantierechten worden gereserveerd.

Artikel 8. Emolumenten (Indien van toepassing)

(indien sprake is van emolumenten worden deze hier omschreven).

Artikel 9.Toepassing cao

De cao Nederlandse Podia en – Festivals is van toepassing.

Artikel 10 – Pensioen

De werknemer neemt deel aan de pensioenregeling <…> (middelloon/eindloon/etc.) van het Pensioenfonds <…> Een afschrift van deze pensioenregeling is bijgevoegd. De werknemer verklaart voornoemde te aanvaarden.

Artikel 11. Nevenwerkzaamheden

Bij aanvang van deze arbeidsovereenkomst oefent de werknemer nevenwerkzaamheden die gemiddeld … uur per week bedragen.

Artikel 12. Bijzondere voorwaarden

Bij deze arbeidsovereenkomst gelden de volgende bijzondere voorwaarden:

……….

Werknemer verklaart een exemplaar van deze cao te hebben ontvangen.

De werknemer ontvangt een functie- en taakomschrijving.

Aldus overeengekomen en opgemaakt in tweevoud op …………………..

……………………………. ………………………….

(werkgever) (werknemer)

9Een systematiek waarin vakantierechten direct worden verrekend en uitgekeerd, zonder dat er expliciet sprake is van het opnemen van vakantiedagen, moet worden voorkomen. Op organisatieniveau kunnen met OR afspraken worden gemaakt over het evt. maandelijks opnemen van deze dagen.