1. Werkgever treft uiterlijk 1 januari 2024 voor werknemer een collectieve pensioenvoorziening via het sluiten van een uitvoeringsovereenkomst met een pensioenfonds of pensioenverzekeraar. De pensioenvoorziening betreft een DB-regeling (Defined Benefit) of een DC-regeling (Defined Contribution).
 2. De minimumvoorwaarden voor een DB- of DC-regeling zijn:
  1. de toetredingsleeftijd voor werknemer is maximaal 21 jaar;
  2. de pensioenleeftijd voor werknemer is de AOW-gerechtigde leeftijd;
  3. het wezenpensioen geldt voor kinderen jonger dan 18 jaar;
  4. het maximumsalaris voor de pensioenopbouw is gelijk aan het wettelijk maximum;
  5. de franchise is gelijk aan het wettelijk minimum;
  6. de werknemersbijdrage is, bij het afsluiten van een nieuw pensioencontract vóór 1 januari 2024, 38,9% van de totale pensioenpremie; met dien verstande dat deze bijdrage altijd wordt vastgesteld als een percentage van de pensioengrondslag;
  7. het arbeidsongeschiktheidspensioen is zodanig geregeld dat het WGAhiaatpensioen en/of het WIA-excedentpensioen een aanvulling kennen tot maximaal 70% van het verdiende salaris. De werknemersbijdrage is maximaal 50% van de betreffende premie. Het arbeidsongeschiktheidspensioen kan worden ondergebracht bij een andere partij dan die waarbij de pensioenvoorziening zelf is afgesloten.
 3. De aanvullende minimumvoorwaarden voor een DB-regeling zijn:
  1. het opbouwpercentage bedraagt minimaal 1,75% (middelloon);
  2. het partnerpensioen vóór pensioendatum bedraagt 70% van het ouderdomspensioen.
 4. De aanvullende minimumvoorwaarden voor een DC-regeling zijn:
  1. de staffel is minimaal 110% van de fiscaal toegestane staffel II op basis van een rekenrente van 3%;
  2. het partnerpensioen vóór pensioendatum komt overeen met de percentages zoals genoemd in Artikel 18a LB.