1. Werknemer en werkgever kunnen met elkaar een overeenkomst aangaan met een in het contract opgenomen gemiddelde arbeidsduur per week.
  2. Voor de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een in het contract opgenomen gemiddelde arbeidsduur per week geldt, dat partijen voor de evenement gebonden functiegroepen in techniek en horeca maximaal 6 arbeidsovereenkomsten kunnen sluiten, die elkaar opvolgen met tussenpozen van niet meer dan 6 maanden, gedurende een periode van maximaal 48 maanden. Dit overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:668a lid 5 sub b BW. Op het moment dat, de tussenpozen inbegrepen, deze 48 maanden worden overschreden, wordt de laatste arbeidsovereenkomst beschouwd als te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.