1. Werknemer zal zich als goed werknemer gedragen en de belangen van de onderneming  van werkgever naar beste vermogen behartigen.
  2. Werknemer zal alle door of namens werkgever opgedragen werkzaamheden in het kader van zijn functie zo goed mogelijk uitvoeren en daarbij alle verstrekte aanwijzingen van werkgever of de direct leidinggevende opvolgen en voorschriften vanwege werkgever in acht nemen.
  3. Voor zover dit uit het belang van het werk of de onderneming voortvloeit, is de werknemer verplicht ook andere dan tot de functie behorende werkzaamheden  uit  te  voeren  voor zover deze redelijkerwijs van werknemer kunnen worden verwacht.
  4. Uit de aard van de aangesloten ondernemingen die onder de werkingssfeer van de cao vallen vloeit voort dat werkzaamheden ook ’s avonds, ’s nachts, in het weekend en op feestdagen worden verricht. Werknemer is verplicht voornoemde werkzaamheden uit te voeren, ongeacht het tijdstip waarop de werkzaamheden dienen plaats te vinden, met inachtneming van de voorschriften met betrekking tot de arbeidstijden als bedoeld in artikel 18 tot en met 22 van deze cao voor een nader in de individuele arbeidsovereenkomst overeengekomen percentage van het contractueel overeengekomen aantal uren per week.
  5. Werknemer zal mede zorg dragen voor orde en veiligheid  en  goede arbeidsomstandigheden in de onderneming van werkgever  en  zal  betreffende aanwijzingen en voorschriften naleven.