Criterium en omschrijving Aanduiding niveau score maximum
Kennis en kunde

Kennis: door opleiding en/of ervaring verkregen kennis en inzicht, nodig om de functie uit te oefenen.
Kunde: de vaardigheden die nodig zijn om de functie uit te oefenen.

Essentieel is dat het aangegeven niveau een denk- en werkniveau betreft. De functionaris dient het vereiste denkniveau te hebben. Het werkniveau heeft betrekking op de functie.

12
Denk- en werkniveau Master WO of Bachelor (HBO) met minimaal 3 relevante werkervaring 12
Denk- en werkniveau HBO met specialistische scholing en/of relevante werkervaring 10
Denk- en werkniveau MBO met specialistische scholing en/of minimaal 3 jaar relevante werkervaring 8
Werkniveau MBO 6
Werkniveau HAVO of VMBO met specialistische scholing en/of ervaring 4
Werkniveau VMBO of ongeschoold met ervaring 2
Werkniveau ongeschoold 0
De omvang van de ervaring en de aard van de specialistische scholing dan wel de eisen ten aanzien van ervaring en specialistische scholing kunnen voor de werkgever aanleiding zijn om een extra punt toe te kennen. Daarmee komt het totaal op een oneven aantal punten uit. 1
Artistiek initiatief
Toepasbaar voor een zeer groot (en groot) podium:
Het vermogen om in het kader van de taakstelling bijzondere en hoogwaardige artistieke producten te herkennen en aan te werven. De mate waarin dit aan de orde is en de hoogte van de eisen die op artistiek vlak gesteld worden.
1 t/m 4
Criterium en omschrijving Aanduiding niveau score maximum
Complexiteit

De mate waarin de functie is samengesteld uit afzonderlijke en ongelijksoortige componenten. De functie heeft een mate van ingewikkeldheid die vraagt om verschillen in benadering, veelzijdige kwaliteiten en flexibel optreden. Bij combinatiefuncties komt het regelmatig voor dat de complexiteit een hogere waardering verdient dan de complexiteit van beide functies afzonderlijk. Lokale situaties (bijvoorbeeld het gebouw) kunnen invloed hebben op de complexiteit van een bepaalde functie, die daarmee kan afwijken van een vergelijkbare functie elders.

6
Groot 6
Gemiddeld 4
Beperkt 2
Niet van toepassing 0
Een zeer groot (en groot) podium kent maximaal 2 punten toe voor functies waarvoor, vanwege de schaalgrootte van de organisatie, een specifieke verhoogde complexiteit geldt ten opzichte van dezelfde functie bij andere podia. 0 t/m 2
Analytisch vermogen
De functie vraagt analytisch vermogen om zodoende een materie te ontleden, een samenhangend geheel te ontrafelen en daardoor het geheel en de samenhang beter te kennen. Dit vereist de eigenschap om enige afstand te kunnen nemen en vanuit een breder perspectief naar een probleem te kijken, maar ook om nuances te kunnen onderscheiden en aan te kunnen brengen. Beleidsdenken is een zwaarwegend aspect van analytisch vermogen. De functie vereist de vaardigheid om beleid te kunnen ontwikkelen, in beleidstermen te denken en te communiceren (ook schriftelijk), strategisch inzicht en ondubbelzinnig formuleren.
6
Goed 6
Gemiddeld 4
Beperkt 2
Niet van toepassing 0
Een zeer groot (en groot) podium kent maximaal 2 punten toe voor functies waarvoor, vanwege de schaalgrootte van de organisatie, een specifiek verhoogd analytisch vermogen geldt ten opzichte van dezelfde functie bij andere podia. 0 t/m 2
Criterium en omschrijving Aanduiding niveau score maximum
Zelfstandigheid

De functie vraagt het vermogen om onafhankelijk van anderen te handelen, uit eigen kracht, op eigen verantwoordelijkheid binnen de geldende kaders.
Intern: onderdelen van de functie, die via contacten binnen de onderneming worden uitgevoerd.
Extern: onderdelen van de functie die via contacten buiten de onderneming worden uitgevoerd.
Essentieel is de vormgeving en invulling van een functie binnen een bepaalde organisatie. De mate van zelfstandigheid kan bij verschillende organisaties wisselen.

10
Geheel zelfstandig, zowel intern als extern 10
Grote mate van zelfstandigheid, zowel intern als extern 8
Ruime zelfstandigheid, voornamelijk intern 6
Zelfstandig op enkele, beperkt zelfstandig op de meeste aspecten van de functie 4
Beperkte zelfstandigheid in alle aspecten van de functie 2
Niet van toepassing 0
Afbreukrisico

De schade die een bedrijf of onderneming kan oplopen als de functionaris uitvalt, dan wel onvoldoende functioneert. Het begrip onvoldoende functioneren is hier aan de orde voor zover dit inhoudt een bovengemiddeld negatief effect binnen een redelijk korte termijn. Het kan gaan om een noodzakelijke specifieke deskundigheid die schaars is of om een functionaris op een cruciale positie in de onderneming, die niet op korte termijn in voldoende mate te vervangen is bij het wegvallen van een functionaris. Waar een functionaris door een foute beslissing of keuze grote economische schade of imagoschade kan veroorzaken aan het bedrijf is eveneens sprake van een functie met een hoog afbreukrisico. De omvang van de organisatie brengt vaak grote verschillen met zich mee op dit punt.

8
Zeer groot 8
Groot 6
Gemiddeld 4
Beperkt 2
Niet van toepassing 0
Criterium en omschrijving Aanduiding niveau score maximum
Leidinggeven

Het sturen van medewerkers die hiërarchisch direct of indirect ondergeschikt zijn. Leidinggeven kenmerkt zich door een gezagsverhouding.
Volledig leidinggeven: de functionaris draagt verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen van de werkeenheid, voor de personeelsaangelegenheden, voor de vertegenwoordiging van de werkeenheid binnen en buiten de onderneming. Operationeel leidinggeven: de functionaris heeft (onder verantwoordelijkheid van de eigen leidinggevende) een beperkte leidinggevende taak op concrete onderdelen van de functie (inhoudelijke leiding, eerst aanspreekbare tijdens een evenement, aansturing van vrijwilligers).
Coördineren is lang niet altijd ook leidinggeven. Coördineren is het met elkaar in overeenstemming brengen van activiteiten, werkzaamheden, voorzieningen, onderdelen van een organisatie en mogelijk ook personen. In dat laatste geval kan coördineren overeenkomen met (meestal operationeel) leidinggeven.

12
Volledig leidinggeven aan een uitgebreide groep (> 5 medewerkers) 12
Volledig leidinggeven aan een beperkte groep (3-5 medewerkers) 10
Operationeel leidinggeven aan een groep met meerdere disciplines of aan steeds wisselende groepen (> 5 medewerkers) 8
Volledig leidinggeven aan een enkeling/enkelen (1-2 medewerkers) 6
Operationeel leidinggeven aan een homogene groep (> 5 medewerkers, flexwerkers en/of vrijwilligers) 4
Operationeel leidinggeven aan een beperkte groep/enkelen (5 of minder medewerkers, flexwerkers en/of vrijwilligers) 2
Geen leidinggevende aspecten 0
Criterium en omschrijving Aanduiding niveau score maximum
Contactvaardigheden

Onderhandelen, beïnvloeden, empathisch vermogen, signaleren, informeren/voorlichten, verkrijgen van begrip of medewerking, de-escaleren. Mogelijk zijn meerdere van genoemde aspecten voor de functie vereist. Er is ook een verschil in de mate waarin één of meer aspecten vereist zijn.
Intern: onderdelen van de functie, die via contacten binnen de onderneming worden uitgevoerd (essentieel zijn bijvoorbeeld de relaties met ondergeschikten, collega’s, vrijwilligers en stagiairs).
Extern: onderdelen van de functie die via contacten buiten de onderneming worden uitgevoerd (contacten met bijvoorbeeld leveranciers, bezoekers, artiesten, boekingskantoren, pers, subsidiënten, accountant, bank, drukkers, uitzendbureaus, hotels, andere podia).

10
Zeer hoge eisen aan contactvaardigheid, intern en extern 10
Hoge eisen aan contactvaardigheid, intern en extern 8
Hoge eisen aan contactvaardigheid intern of extern; dan wel intern en extern op beperkt aantal aspecten van de functie 6
Contactvaardigheid vereist 4
Beperkte eisen aan contactvaardigheid 2
Niet van toepassing 0
Fysieke belasting
De functie veroorzaakt structureel een meer dan gemiddelde fysieke belasting, veroorzaakt door tillen en dragen, duwen en trekken, trillen en schokken, repetitief werk.
4
Structureel zware fysieke belasting 4
Met enige regelmaat fysieke belasting 2
Niet van toepassing 0
Criterium en omschrijving Aanduiding niveau score maximum
Onregelmatigheid

De werkzaamheden vinden voornamelijk op incourante tijden plaats (zeer laat in de avond en/of ‘s nachts en/of in het weekend).
Alleen evenement gebonden functies komen in aanmerking voor punten voor onregelmatigheid. Een evenement gebonden functie is een functie waarvan de werkzaamheden in merendeel in directe relatie staan met de uitvoering van concerten en andere evenementen.

4
Werk vindt voornamelijk plaats op incourante tijden 4
Niet van toepassing 0
Totaal maximum punten: 72

Puntenverdeling

niveau 8: 60-72
niveau 7: 50-59
niveau 6: 41-49
niveau 5: 33-40
niveau 4: 26-32
niveau 3: 17-25
niveau 2: 9-16
niveau 1: 1-8

Waardering per criterium

De cao kent een genuanceerd stelsel van criteria. Een negental criteria is afzonderlijk benoemd en omschreven (te weten: kennis en kunde; complexiteit; analytisch vermogen; zelfstandigheid; afbreukrisico; leidinggeven; contactvaardigheden; fysieke belasting; onregelmatigheid). De zwaarte van de criteria onderling is afgewogen en komt tot uitdrukking in de verschillen in de maximale scores per criterium. Per criterium zijn de diverse niveaus aangeduid die leiden tot het toe te kennen aantal punten.

Oneven totaalscores

De punten bij de niveauaanduidingen zijn altijd in even getallen weergegeven. Het is echter mogelijk dat de weging bij één of meerdere criteria tussen twee niveauaanduidingen uitkomt, hetgeen kan resulteren in een oneven aantal punten.

Criteria indeling podia

Een podium is een zeer groot podium indien:

  • het bezoekersaantal hoger dan 250.000 per jaar is; en
  • het podium tenminste 500 programma-activiteiten per jaar heeft; en
  • het podium een omzet van tenminste € 8.000.000,= per jaar heeft.

Een podium is een groot podium indien:

  • het bezoekersaantal hoger dan 100.000 per jaar is; en
  • het podium tenminste 250 programma-activiteiten per jaar heeft; en
  • het podium een omzet van tenminste € 3.000.000,= per jaar heeft.