1. De cao is van toepassing op de werkgevers die partij zijn bij deze cao.
  2. De cao is van toepassing op alle werknemers die met werkgever een arbeidsovereenkomst hebben gesloten.
  3. Partijen beogen met deze cao minimumarbeidsvoorwaarden overeen te komen. Het is werkgever te allen tijde toegestaan in voor werknemer gunstige zin af te wijken van de bepalingen uit de cao.