1. Mede in verband met de financiële gevolgen voor werkgever van de wet BeZaVa is werknemer gehouden om indien hij ziek uit dienst gaat of binnen een periode van vier weken na einde dienstverband ziek wordt het navolgende jegens werkgever na te komen voor zolang als die ziekte of arbeidsongeschiktheid (geheel of gedeeltelijk) duurt, waarbij een onderbreking van vier weken of minder als een aaneengesloten periode van ziekte/arbeidsongeschiktheid wordt beschouwd:
  1. werknemer geeft zijn ziekmelding(en) en herstelmelding(en) direct door aan werkgever;
  2. werknemer vraagt elke vier maanden een herkeuring aan bij het UWV en werkt daar onvoorwaardelijk aan mee teneinde te laten beoordelen of de ziekte al dan niet voortduurt, alsmede werkt hij mee aan een herkeuring indien werkgever dit wenselijk acht;
  3. werknemer stelt werkgever direct op de hoogte van de uitslag(en) van een keuring;
  4. werknemer licht werkgever maandelijks in omtrent zijn re-integratie inspanningen en pogingen;
  5. werknemer licht werkgever direct in indien hij arbeid verricht;
  6. werknemer houdt zich stipt aan alle regelgeving met betrekking tot zijn ziekte, waaronder de ZW, de WIA, alsmede de regels die hem door het UWV worden opgelegd; en
  7. werknemer zal alle inspanningen verrichten die redelijkerwijs van hem gevergd
   kunnen worden teneinde zo snel mogelijk volledig arbeidsgeschikt te geraken.