1. Met het oog op een verantwoorde toepassing van deze cao zullen met inachtneming van het in artikel 6.4 van deze cao gestelde, kaderafspraken gemaakt worden tussen werkgever en de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of de algemene personeelsvergadering over:
   1. de werktijden met de werknemers met regelmatige werktijden;
   2. de aanwezigheid en registratie van de werktijden van werknemers;
   3. beschikbaarheid van (zie ook lid 3) en roosters voor werknemers met een variabel dienstenschema;
   4. de mededelingstermijn van de roosters (zie ook lid 2).

  Binnen deze kaders worden door werkgever met individuele werknemers nadere afspraken gemaakt.

 2. Bestaande regelingen ten aanzien van de mededelingstermijn van de roosters worden gerespecteerd. In alle andere gevallen geldt een mededelingstermijn van minimaal 2 weken. Met instemming van de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of een algemene personeelsvergadering kan daar van worden afgeweken.
 3. Leidraad bij het vaststellen van het rooster is het geplande activiteitenschema. Daarbij gelden, altijd in het licht van redelijkheid en billijkheid, de volgende uitgangspunten:
  1. Met inachtneming van het in lid 2 gestelde maken werknemers hun beschikbaarheid kenbaar aan de hand van een activiteitenschema, of als dat niet (compleet) beschikbaar is, aan de hand van een regulier activiteitenschema. De opgave van beschikbaarheid dient te allen tijde overeen te komen met één van de activiteiten uit het activiteitenschema.
  2. de mate van beschikbaarheid ten opzichte van het activiteitenschema dient in verhouding te staan tot de omvang van de aanstelling.