Bezwaarprocedure functie-indeling

 1. Elke werknemer die valt onder de cao Nederlandse Poppodia en -Festivals moet zijn ingedeeld in een functieniveau volgens het in de cao opgenomen functiegebouw voor de Nederlandse poppodia en -festivals. Voor de gevallen waarin werkgever en werknemer het niet eens kunnen worden over de uiteindelijke indeling, is de bezwaaren beroepsprocedure ontwikkeld.
 2. Voordat de werknemer een beroepschrift kan indienen bij de externe beroepscommissie dient hij, binnen de onderneming waar hij werkt, schriftelijk en beargumenteerd bezwaar te hebben gemaakt tegen de uiteindelijke niveau indeling. De procedure verschilt bij ondernemingen met of zonder ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of algemene personeelsvergadering

Periode van goed overleg

 1. Bezwaar ten aanzien van de functie-indeling is mogelijk onder de volgende voorwaarden:
  1. De werknemer die het niet eens is met zijn functie-indeling dient binnen 14 dagen nadat de functie-indeling door of namens de werkgever bekend is gemaakt aan de werknemer, schriftelijk en beargumenteerd bezwaar aan te tekenen bij de werkgever.
  2. Indien de functie volgens de werknemer is veranderd, kan hij de werkgever vragen de functie opnieuw te waarderen. Indien de werkgever dit weigert, of de nieuwe weging leidt niet tot de door de werknemer gewenste uitkomst, dan kan de werknemer bezwaar maken.
 2. De werknemer streeft ernaar eerst een oplossing te vinden door goed overleg met zijn direct leidinggevende dan wel, bij het ontbreken daarvan, de werkgever. Aan de periode van dit goed overleg is een termijn verbonden van ten hoogste 20 dagen na ontvangst van het bezwaarschrift door de werkgever. Van deze termijn kan uitsluitend worden afgeweken indien beide partijen daarmee instemmen en een nieuwe en/of andere termijn wordt afgesproken en vastgelegd.
 3. Na de periode van het “goed overleg” dient binnen een termijn van 14 dagen de werkgever zijn eerder genomen beslissing, waartegen bezwaar gemaakt is, schriftelijk te herzien dan wel te handhaven.
 4. Indien de uitspraak van de werkgever niet leidt tot een bevredigende oplossing voor de werknemer of indien de werkgever zijn oorspronkelijke beslissing niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen heeft herzien dan wel gehandhaafd, kan de werknemer in een onderneming met een ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of algemene personeelsvergadering zijn bezwaar schriftelijk aanhangig maken bij de interne bezwarencommissie door het bezwaar in te dienen bij de voorzitter van de  ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of algemene personeelsvergadering. De termijn waarbinnen de werknemer zijn bezwaar schriftelijk aanhangig kan maken bij de bezwarencommissie is 14 dagen na ontvangst van de uitspraak van de werkgever.
 5. In een onderneming zonder ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of algemene personeelsvergadering kan de werknemer een beroep doen op de externe beroepscommissie. Ook hiervoor geldt een termijn van 14 dagen (na ontvangst van de uitspraak van de werkgever) waarbinnen de werknemer zijn bezwaar schriftelijk aanhangig kan maken bij de externe beroepscommissie.

Onderneming met OR, PVT of algemene personeelsvergadering: interne
bezwarencommissie

 1. Voor de behandeling van ingediende bezwaren wordt een interne bezwarencommissie ingesteld, bestaande uit twee leden.
 2. Eén lid wordt aangewezen door de werkgever, één lid door de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of algemene personeelsvergadering. De leden van de commissie mogen niet direct betrokken zijn bij de functie-indeling van de werknemer, die bezwaar maakt.
 3. De bezwarencommissie neemt het bezwaar in behandeling en zal indien zij dat nodig acht betrokkenen verzoeken toelichting te geven. De werknemer kan zich daarbij laten bijstaan.
 4. De bezwarencommissie brengt uiterlijk 60 dagen na het indienen van het bezwaarschrift door de werknemer bij de voorzitter van de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of algemene personeelsvergadering een beargumenteerd advies uit over het indelingsbesluit en het daartegen ingediende bezwaar en informeert hierover beide partijen schriftelijk.
 5. De werkgever besluit naar aanleiding van het advies binnen 14 dagen na uitbrengen van het advies of hij zijn aanvankelijke besluit handhaaft of wijzigt. Hij informeert de werknemer en de direct leidinggevende over zijn besluit schriftelijk en beargumenteerd.

Onderneming zonder OR, PVT of algemene personeelsvergadering

 1. In een onderneming zonder ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of algemene personeelsvergadering heeft de werknemer volgend op de periode van goed overleg rechtstreeks de mogelijkheid tot beroep op de beroepsprocedure.

De beroepsprocedure

 1. Indien de werknemer na de periode van goed overleg (in een onderneming zonder ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of algemene personeelsvergadering), of na afloop van de interne bezwaarprocedure (in een onderneming met ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of algemene personeelsvertegenwoordiging), zijn bezwaren handhaaft, kan hij beroep aantekenen.
 2. De werknemer in een onderneming zonder ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of algemene personeelsvergadering maakt binnen 14 dagen na ontvangst van de uitspraak van de werkgever of bij uitblijven van een uitspraak van de werkgever binnen de gestelde termijn het beroep aanhangig door bij de werkgever schriftelijk een beroepschrift in te dienen, beargumenteerd, ondertekend en gedagtekend.
 3. De werknemer in een onderneming met ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of algemene personeelsvergadering maakt binnen 14 dagen na ontvangst van de uitspraak van de werkgever over het advies van de interne bezwarencommissie het beroep aanhangig door bij de werkgever schriftelijk een beroepschrift in te dienen, beargumenteerd, ondertekend en gedagtekend.
 4. De werkgever is verplicht binnen 14 dagen na indiening van het beroepschrift aan de Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (WNPF) en Kunstenbond met toezending van alle beschikbare schriftelijke stukken te verzoeken elk een deskundige aan te wijzen om het bezwaar te onderzoeken. Als derde lid van de externe beroepscommissie wijzen de werkgeversvereniging en de vakorganisatie gezamenlijk een onafhankelijke deskundige aan.
 5. De kosten voor de inzet van de door de WNPF aangewezen deskundige komen voor rekening van werkgever. De kosten voor de inzet van de door de Kunstenbond aangewezen deskundige komen voor rekening van de Kunstenbond mits werknemer lid is van de Kunstenbond. In het geval werknemer geen lid is van de Kunstenbond, komen deze kosten voor rekening van werknemer. De kosten voor de inzet van een door de WNPF en de Kunstenbond gezamenlijk aangewezen onafhankelijke deskundige als derde lid komen voor rekening van de WNPF.
 6. Het resultaat van het onderzoek en de daarbij behorende uitspraak worden binnen 60 dagen na het verzoek om behandeling door de werkgever, zoals bedoeld onder 4, uitgebracht aan werkgever en werknemer.
 7. De uitspraak is bindend voor beide partijen en wordt onmiddellijk ten uitvoer gebracht.

Terugwerkende kracht

 1. Indien de procedure leidt tot een wijziging van de functie-indeling en tot wijziging van het salaris, wordt het salaris aangepast met terugwerkende kracht tot de datum, waarop de functie-indeling oorspronkelijk van kracht zou zijn geworden.