1. Het vakantietoeslagjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei van het erop volgende jaar. Werknemer heeft tijdens het dienstverband met werkgever aanspraak op een vakantietoeslag van 8% van zijn feitelijk salaris over het vakantietoeslagjaar.
  2. Uiterlijk bij de salarisbetaling in de maand juni wordt de in het voorafgaande vakantietoeslagjaar opgebouwde vakantietoeslag aan werknemer uitbetaald.