Functiegebouw

 1. Werkgever deelt werknemer in op grond van de door hem uitgeoefende functie in één van de functieniveaus volgens de functie-indeling van de cao en de daarbij passende arbeidsvoorwaarden (zie bijlage 7 van de cao).
  1. Werkgever bepaalt welke beschrijving uit het functiegebouw (te weten functieinhoud, kennis en kunde, complexiteit, analytisch vermogen, zelfstandigheid, afbreukrisico, leidinggeven, contactvaardigheden, fysieke belasting en onregelmatigheid) het meest overeenkomt met de door de betrokken werknemer te verrichten taken en te dragen verantwoordelijkheden. De functie uit de functiematrix in bijlage 5 wordt gebruikt als referentiefunctie voor de indeling  van de functie in het loon- en functiegebouw van werkgever. De daadwerkelijk te verrichten taken en verantwoordelijkheden worden gewogen aan de hand van de criteria beschreven in bijlage 6, met als uitkomst het functieniveau passend bij de taken en verantwoordelijkheden.
  2. Functiebenaming in de cao en de binnen de eigen onderneming gebruikte functiebenaming kunnen van elkaar afwijken. De functiebeschrijving is bepalend voor het toe te kennen niveau, niet de functiebenaming.
  3. Een podium is een zeer groot podium indien:
   • het bezoekersaantal hoger dan 250.000 per jaar is; en
   • het podium tenminste 500 programma-activiteiten per jaar heeft; en
   • het podium een omzet van tenminste € 8.000.000 per jaar heeft.
   Een podium is een groot podium indien:
   • het bezoekersaantal hoger dan 100.000 per jaar is; en
   • het podium tenminste 250 programma-activiteiten per jaar heeft; en
   • het podium een omzet van tenminste € 3.000.000 per jaar heeft.

Combinatie van functies

 1. Indien de functie van werknemer een combinatie vormt van twee of zelfs meer in het functiegebouw beschreven functies, is er sprake van een combinatiefunctie. Indien sprake is van een combinatie van functies ontvangt werknemer een arbeidsovereenkomst, waarin elk van de functies, de omvang en de salarisschaal daarvan afzonderlijk naar evenredigheid in percentages worden aangegeven. Indien in geval van een combinatie van functies één van de functies meer dan 80% van de totale functieomvang beslaat, kan worden volstaan met indeling in deze functie.

Bezwaar

 1. Werknemer die het niet eens is met zijn individuele functie-indeling kan met de in de cao vastgestelde procedure Bezwaar en beroep functie-indeling (bijlage 8) bezwaar aantekenen bij de werkgever.

Salarisschalen

 1. Bij elk functieniveau behoort een salarisschaal gebaseerd op functiejaren. De schalen zijn opgenomen in bijlage 9 van de cao. De schalen vormen samen het salarisgebouw. Werknemer wordt beloond volgens het salarisgebouw
 2. Het salarisgebouw bestaat uit twee keer 8 salarisschalen in verband met de mogelijkheid jaarlijks of driejaarlijks periodieken toe te kennen. Elke salarisschaal kent een minimum en een maximum salarisbedrag. Elke salarisschaal bevat een aantal treden, met corresponderende salarisbedragen. Het verschil tussen twee treden is een periodiek. De salarisschalen 1 en 2 kennen drie wachtperiodieken van ieder 1 jaar.

Periodieken

 1. Werknemer heeft recht op een periodieke salarisverhoging. Werkgever heeft de keuze uit een jaarlijkse periodieke verhoging van 2% of een periodieke verhoging van 6% per drie jaar (zie salaristabel). De keuze geldt voor alle werknemers van de werkgever. Verandering van de systematiek (jaarlijks of driejaarlijks) kan alleen met instemming van de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of algemene
  personeelsvergadering. In het salarisgebouw zijn de schalen met de jaarlijkse en de driejaarlijkse periodieken separaat opgenomen (bijlage 9). De periodieke verhoging wordt toegekend op 1 januari of op de eerste dag van de kalendermaand waarin de werknemer in dienst trad of op de eerste dag van de kalendermaand waarin de werknemer werd bevorderd naar een hogere functie. In de individuele arbeidsovereenkomst wordt vermeld welke van deze mogelijkheden van toepassing is. Bij aantoonbaar onvoldoende functioneren kan werkgever aan de hand van een beoordeling besluiten een periodieke verhoging niet toe te kennen. Dit besluit wordt de werknemer schriftelijk meegedeeld. Voorwaarde daarbij is dat werkgever beschikt over een beoordelingssysteem waarmee de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of algemene personeelsvergadering heeft ingestemd. Een bezwaarprocedure dient onderdeel te zijn van het beoordelingssysteem.
 2. Uiterlijk 6 maanden nadat per brief schriftelijk de negatieve beoordeling is medegedeeld, heeft werknemer recht op een nieuwe beoordeling. Indien in een nieuwe beoordeling blijkt dat werknemer inmiddels voldoende functioneert, wordt vanaf het moment van de tweede beoordeling de periodiek toegekend.

Salarisbetaling

 1. Werknemer dient uiterlijk twee dagen voor het einde van de maand over zijn feitelijk salaris te kunnen beschikken. Werknemer dient uiterlijk in de maand volgend op het ontstaan van een aanspraak op een incidentele toeslag over deze toeslag te kunnen beschikken. De gewerkte uren van oproepkrachten en oproepkrachten met een contract zoals beschreven in artikel 12 van de cao, worden in de maand daarop volgend, binnen twee weken, uitbetaald.
 2. Bestaande regelingen ten aanzien van uitbetaling aan werknemers met een contract met een minimum en een maximum aantal uren worden gerespecteerd. Met instemming van de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of algemene personeelsvergadering kan daarvan worden afgeweken ten gunste van de uitbetalingswijze zoals hiervoor beschreven.
 3. Wijzigingen van het salaris ten gevolge van veranderingen in de omvang van het dienstverband en/of andere wijzigingen in de arbeidsovereenkomst gaan in op de dag waarop de veranderingen plaatsvinden.
 4. Maandelijks ontvangt werknemer een specificatie. Na elk kalenderjaar ontvangt werknemer een jaaropgave van het door hem genoten feitelijk salaris waarin tevens is aangegeven welke bedragen zijn ingehouden aan loonbelasting, premies sociale verzekeringswetten (en aan pensioenpremies).
 5. Directeuren van leden van de WNPF vallen niet onder de cao. Richtlijnen inzake beloning van directeuren zijn opgenomen in bijlage 10.
 6. Geen salaris is verschuldigd over de tijd gedurende welke werknemer in strijd met zijn verplichtingen opzettelijk nalaat zijn werkzaamheden te verrichten. Indien dit leidt tot inhouding van het salaris wordt dit werknemer vooraf schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld.