1. Werkgever zal zich als goed werkgever gedragen en bij het nastreven van  de doelstellingen van de onderneming de belangen van werknemers mede betrekken in de afweging bij het treffen van besluiten.
  2. Werkgever zal met werknemers een schriftelijke arbeidsovereenkomst aangaan.
  3. Werkgever zal op de arbeidsovereenkomst met werknemers de cao van toepassing verklaren, en stelt de tekst van de cao aan elke werknemer ter beschikking.
  4. Werkgever zal zorg dragen voor veilige arbeidsomstandigheden in overeenstemming met de Arbowet en de daarop gebaseerde besluiten en regelingen als ook voor een veilige werksfeer en het voorkomen van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. Werkgever neemt het beleidskader ‘Veilig aan het werk in de poppodia en festivalwereld’* als uitgangspunt voor dit laatste. *Gereed rond maart 2022.
  5. Werkgever zal de gezondheid van werknemers binnen de onderneming zo goed mogelijk beschermen en het welzijn van de werknemers tijdens de werkzaamheden bevorderen.
  6. Werkgever zal, bij het ontstaan van vacatures, eigen werknemers zoveel als mogelijk en wenselijk is in verband met een optimale bedrijfsvoering, in de gelegenheid stellen te solliciteren door hen tijdig ter zake te informeren.
  7. Werkgever zal de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht nemen.